Seguretat informàtica (6 h)

En aquest mòdul s'aprèn:

 • Aplicació de seguretat passiva
 • Conèixer i gestionar els dispositius d'emmagatzematge d'informació
 • Aplicació de seguretat activa
 • Privacitat de comunicacions

Serveis en xarxa (8 h)

En aquest mòdul s'estudien els sistemes i serveis per configurar l'accés a xarxes de dispositius:

 • Instal·lació de serveis de configuració dinàmica (DHCP)
 • Instal·lació de serveis de resolució de noms
 • Instal·lació de serveis de transferència de fitxers
 • Gestió de serveis de correu electrònic
 • Gestió de servidors web
 • Gestió d'accés remot
 • Xarxes sense fil
 • Interconnexió de xarxes privades amb públiques

Aplicacions web (5 h)

En aquest mòdul s'aprendrà a instal·lar i configurar gestors de continguts web (CMS's), amb la finalitat de poder publicar continguts web de forma dinàmica, tant per ús comercial com docent. En conctret, es veuran els següents camps:

 • Instal·lació de gestors de continguts
 • Instal·lació de sistemes de gestió d'aprenentatge a distància
 • Instal·lació de serveis de gestió de fitxers web
 • Instal·lació d'aplicacions d'ofimàtica web
 • Instal·lació d'aplicacions web d'escriptori

Sistemes operatius en xarxa (8 h)

En aquest mòdul s'abordaràn aspectes relacionats amb la instal·lació, gestió i ús de sistemes operatius que poden donar serveis a diversos usuaris dintre una xarxa informàtica. En concret, es veuràn els següents ítems:

 • Instal·lació de sistemes operatius en xarxa
 • Gestió d'usuaris i grups
 • Gestió de dominis
 • Gestió de recursos compartits en xarxa
 • Monitorització i ús del sistemes operatius en xarxa
 • Programari lliure i propietari

Empresa i iniciativa emprenedora (3 h)

Aquest mòdul tractarà tot el referent a la gestió d'una empresa i les eines per un correcte posicionament en el mercat. Es veuràn temes tant diversos, com :

 • Iniciativa emprenedora
 • L'empresa i el seu entorn
 • Creació i posada en marxa d'una empresa
 • La funció administrativa dintre una empresa

Formació en centres de treball

La Formació en Centres de Treball (FCT) és una peça clau en les ensenyances de Cicle Formatiu. Es tracta d'un període en què els alumnes posaran en pràctica tots els coneixements i destreses adquirits durant el primer i segon curs en els diferents mòduls.
El Departament d'Informàtica signa convenis amb diferents empreses colaboradores del sector informàtic i comunicacions de l'Illa de Menorca, que acullen els alumnes en horari comercial perquè desenvolupin les tasques pròpies d'un treballador qualificat, sempre amb la supervisió d'un tutor en la pròpia empresa que farà les funcions de guia.
De forma quinzenal es duu a terme una reunió en equip de tots els alumnes en pràctiques per fer-ne un seguiment, en la què es posen en comú les experiencies i es resolen els possibles dubtes.

La durada total d'aquest mòdul és de 400 hores que es corresponen a  tot el tercer trimestre.