Muntatge i manteniment d'equips (7 h)

En aquest mòdul s’aprèn a muntar i reparar equips microinformàtics (pcs de sobretaula i portàtils) i funcionament de tots els seus components:

 • Plaques base
 • Memòries RAM
 • Processador
 • Disc dur
 • Unitats IDE
 • Fonts alimentació
 • Targetes d’expansió (video, audio, xarxa, …)

Sistemes operatius mono-estació (5 h)

En aquest mòdul s'estudien els diversos sistemes operatius pel treball d'un únic usuari amb una màquina, d'entre els quals hi ha:

 • Windows XP professional
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 10
 • Linux UBUNTU

Aplicacions ofimàtiques (8 h)

En aquest mòdul es realitzen treballs pràctics amb les diferents eines software o aplicacions que ens podem trobar en el treball diari amb un ordinador, per edició de texts, imatges, àudio i vídeo. Així, entre d'altres, l'alumne aprendrà a manejar el següent programari:

 • Processador de text
 • Ful de càlcul
 • Editor de presentacions
 • Editors d'àudio i vídeo
 • Editors d'imatges
 • Gestor de bases de dades

Xarxes locals (7 h)

Qualsevol Tècnic en Informàtica ha de conèixer les eines, aplicacions i processos que ténen lloc en la comunicació d'ordinadors, en mode local (xarxes d'ordinadors de curt abast). En aquest mòdul els alumnes aprendran a:

 • Diferenciar les diferents topologies de xarxes
 • Conèixer el diferent material i equipament necessari per una correcta connexió
 • Conèixer el programari associat per configurar l'equipament
 • Muntar i configurar correctament una petita xarxa d'àrea local

Formació i orientació laboral (3 h)

Una vegada acabats els estudis, potser vos plantejareu formar la vostra pròpia empresa o, si més no, necessitareu realitzar el vostre propi Currículum. Per això és important tenir coneixements sobre les estratègies i recursos a utilitzar en el món laboral. En aquest mòdul es mostrarà :

 • Cerca activa de treball
 • Gestió del conflicte i equips de treball
 • Tipus de contractes laborals
 • Seguretat social, ocupació i desocupació
 • Avaluació de riscos laborals
 • Planificació de la prevenció de riscos a l'empresa
 • Aplicació de mesures de prevenció i protecció a l'empresa

Seguretat informàtica (6 h)

En aquest mòdul s'aprèn:

 • Aplicació de seguretat passiva
 • Conèixer i gestionar els dispositius d'emmagatzematge d'informació
 • Aplicació de seguretat activa
 • Privacitat de comunicacions

Serveis en xarxa (8 h)

En aquest mòdul s'estudien els sistemes i serveis per configurar l'accés a xarxes de dispositius:

 • Instal·lació de serveis de configuració dinàmica (DHCP)
 • Instal·lació de serveis de resolució de noms
 • Instal·lació de serveis de transferència de fitxers
 • Gestió de serveis de correu electrònic
 • Gestió de servidors web
 • Gestió d'accés remot
 • Xarxes sense fil
 • Interconnexió de xarxes privades amb públiques

Aplicacions web (5 h)

En aquest mòdul s'aprendrà a instal·lar i configurar gestors de continguts web (CMS's), amb la finalitat de poder publicar continguts web de forma dinàmica, tant per ús comercial com docent. En conctret, es veuran els següents camps:

 • Instal·lació de gestors de continguts
 • Instal·lació de sistemes de gestió d'aprenentatge a distància
 • Instal·lació de serveis de gestió de fitxers web
 • Instal·lació d'aplicacions d'ofimàtica web
 • Instal·lació d'aplicacions web d'escriptori

Sistemes operatius en xarxa (8 h)

En aquest mòdul s'abordaràn aspectes relacionats amb la instal·lació, gestió i ús de sistemes operatius que poden donar serveis a diversos usuaris dintre una xarxa informàtica. En concret, es veuràn els següents ítems:

 • Instal·lació de sistemes operatius en xarxa
 • Gestió d'usuaris i grups
 • Gestió de dominis
 • Gestió de recursos compartits en xarxa
 • Monitorització i ús del sistemes operatius en xarxa
 • Programari lliure i propietari

Empresa i iniciativa emprenedora (3 h)

Aquest mòdul tractarà tot el referent a la gestió d'una empresa i les eines per un correcte posicionament en el mercat. Es veuràn temes tant diversos, com :

 • Iniciativa emprenedora
 • L'empresa i el seu entorn
 • Creació i posada en marxa d'una empresa
 • La funció administrativa dintre una empresa

Formació en centres de treball

La Formació en Centres de Treball (FCT) és una peça clau en les ensenyances de Cicle Formatiu. Es tracta d'un període en què els alumnes posaran en pràctica tots els coneixements i destreses adquirits durant el primer i segon curs en els diferents mòduls.
El Departament d'Informàtica signa convenis amb diferents empreses colaboradores del sector informàtic i comunicacions de l'Illa de Menorca, que acullen els alumnes en horari comercial perquè desenvolupin les tasques pròpies d'un treballador qualificat, sempre amb la supervisió d'un tutor en la pròpia empresa que farà les funcions de guia.
De forma quinzenal es duu a terme una reunió en equip de tots els alumnes en pràctiques per fer-ne un seguiment, en la què es posen en comú les experiencies i es resolen els possibles dubtes.

La durada total d'aquest mòdul és de 400 hores que es corresponen a  tot el tercer trimestre.