PLEC INFORMATIU SOBRE EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC DE L'IES BIEL MARTÍ DE FERRERIES (iniciat el curs 2016/17)

Document aprovat per la Comissió del Programa de Reutilització de Llibres del Consell Escolar en reunió de dia 16/05/2017 (Acta 1/17 de 16/05/17). DOCUMENT ÍNTEGRE EN PDF

 1. INTRODUCCIÓ

  La preocupació pels temes que s’enumeren al següent punt com a objectius del Programa de Reutilització de Llibres, no són nous al nostre institut. De fet, els darrers anys ha estat l’AMPA qui s’ha fet càrrec de fomentar la conservació i reutilització del material didàctic, per tal d’estalviar recursos econòmics i materials a les famílies i educar-ne l’alumnat en la conservació i l’ús social d’aquests recursos.

  Amb tot i això, l’actual equip directiu, al seu projecte de direcció ja va establir que una de les metes a assolir a curt termini era implementar el Programa de Reutilització dins el marc de desenvolupament que ofereix la Conselleria d’Educació.

  El motiu que justificava aquest desig no era altre que aprofitar les aportacions econòmiques i logístiques que ofereix la Conselleria i implicar-hi el Claustre de professors a través de les gestions que hauria d’assumir el coordinador del Programa.

   

 2. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  a) Fomentar l’ús responsable dels llibres de text i del material didàctic per conservar-los en bon estat i possibilitar-ne la reutilització.

  b) Abaratir el cost dels llibres per a les famílies.

  c) Fomentar l’ús racional dels recursos.

  d) Optimitzar els recursos del centre.

 

 1. CONDICIONS D'ADHESIÓ AL PROGRAMA

  3.1. CURS 2016/17

  Aquest curs es va decidir d’iniciar el Programa tot seguint el model d’aplicació que descrivia l’Ordre de referència (Article 4.4 Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura de 24 d'abril de 2009 per la qual es regula la implantació del programa) que diu: “El primer curs d'implantació en un centre d'educació secundària obligatòria l'alumnat de primer, segon i tercer que s'adhereix al Programa a principi de curs ha d'aportar els llibres de text del curs corresponent.” D'aquesta manera, a final de curs, el centre disposarà d'un fons de llibres que, a partir del curs 2017/18, anirà deixant en prèstec als alumnes dels diversos cursos.

  També es va decidir que per tal d'implicar l'alumnat de 4t d'ESO i, vist que el centre hauria de comprar igualment els llibres d'aquest nivell per al segon any d'implantació del Programa, se'ls convidaria a seguir les normes de conservació dels llibres de reutilització i cedir-los al centre a final de curs, amb el pagament del 80% del seu valor si s'havien conservat en bon estat.

  Els dies 10 i 11 d'octubre de 2016 es va procedir a penjar, als panells d'informació de cada aula de referència dels tres primers nivells d'ESO, la informació següent: Llista d'alumnes adherits al Programa, Llista de llibres reutilitzables i Normes d'ús.

  Abans que acabi el període lectiu, l'alumnat d'ESO adherit al Programa haurà de dipositar els llibres a Secretaria i la Comissió del Programa se n'encarregarà de valorar l'estat d'aquests i determinar les penalitzacions corresponents en cas necessari.

  En cas que a algun alumne li quedin assignatures suspeses en què hagi d'emprar material del Programa, el consell escolar autoritza de prorrogar-li el préstec fins les dates dels exàmens de recuperació de setembre. Un cop realitzades les proves, en cas de promocionar al curs següent, ha de dispositar a Secretaria els llibres del curs anterior.

  3.2. CURS 2017/18

  Per al segon curs d'implantació del Programa s'estableixen les condicions següents:

  a) L'alumnat que s'incorpora per primer cop al Programa ha d'abonar la quantitat de 170€.

  b) L'alumnat que es va adherir el curs 2016/17 i ha dipositat a la Secretaria del centre tots els llibres reutilitzables del seu nivell en bones condicions d'ús, amb la corresponent factura justificativa d'haver-los adquirit aquest mateix curs, hauran d'abonar la quantitat de 50€ en dipòsit per rebre del centre els llibres reutilitables del curs 2017/18.

  Aquesta quantitat se li retornarà en acabar l'etapa d'ESO al centre, o abans si no l'acabés, sempre i quan hagi retornat els llibres que tingui en préstec d'acord amb les condicions fixades per la Comissió del Programa.

  c) A partir del tercer curs d'adhesió, l'alumnat que segueixi les normes de conservació del material reutilitzable, ja no haurà de fer cap més aportació econòmica.

  d) L'alumnat que presenti llibres que no es puguin considerar reutilitzables i no sigui possible esmenar-ne les condicions (esborrant subratllats o folrant el llibre, per exemple), n'haurà d'aportar un exemplar de nou al fons o pagar-ne el seu valor en efectiu.

  e) L'alumnat que el primer any d'adhesió presenti un llibre per reutilització sense la factura de compra corresponent, se li aplicarà una deducció del preu estimat del llibre d'acord amb les condicions d'ús que presenti.

  En els casos assenyalats en d) i e), les quantitats a pagar s'hi sumaran als 50€ de dipòsit a abonar per l'alumnat i, en aquests casos, la quantitat afegida no serà considerada dipòsit i no se li retornarà al final de l'etapa.

 1. INFORMACIÓ GENERAL DEL PROGRAMA

  4.1. CURS 2016/17

  En el moment de la redacció d’aquest Plec (16/05/17) per part de la Comissió del Programa, el nombre d’alumnat d’adherit, dels tres primers nivells de l’ESO, és el següent:

  - 130 alumnes de 158 matriculats (1r-3r d'ESO). Que representa un 82,27%.

 2. INFORMACIÓ ECONÒMICA

  El pressupost per l'any 2017 és el següent:

  Ingressos efectius i previstos:

  - Aportació de Conselleria per al curs 2016/17: 6.200€ (ja abonada al centre i que correspon als 124 alumnes adherits la data d'enviament de la documentació).

  - Previsió d'aportació alumnat que s'adhereix per primer cop al Programa el curs 2017/18: 7.820€ (sobre 46 alumnes, a 170€ i fiant que tothom s'hi adhereixi).

  - Previsió d'aportació alumnat que continua dins el Programa com a segon any el curs 2017/18: 6.500€ (130x50€).

  Despeses previstes:

  - Adquisició de llibres de text per compensar les diferències de matrícula per nivells: 11.108,63€ (la despesa principal serà la compra de tots els llibres de l'alumnat que previsiblement farà 4t d'ESO).