Acabat el primer dia lectiu el nombre d'alumnat adherit ha assolit les xifres que detallam a continuació:

1r d'ESO: 46 alumnes adherits (de 47 matriculats) = 97,87%.

2n d'ESO: 49 alumnes adherits (de 58 matriculats) = 84,48%.

3r d'ESO: 42 alumnes adherits (de 47 matriculats) = 89,36%.

4t d'ESO: 41 alumnes adherits (de 48 matriculats) = 85,42%.

GLOBAL ESO: 178 alumnes adherits (de 200 matriculats) = 89%.

L'alumnat adherit s'ha trobat a l'aula el lot de llibres reciclables complet i un llistat en què apareix el codi identificatiu del llibre. IMPORTANT: L'alumnat i les famílies han de revisar que aquest llistat és correcte perquè les dades que hi figuren són les que tenim introduïdes al programa de Gestió GESTIB. Són precisament  aquestes les dades que farem servir a final de curs per identificar els exemplars prestats a inici de curs i valorar-ne l'estat d'utilització de cara al curs següent. Com que d'aquesta avaluació en poden sorgir penalitzacions econòmiques, és important VERIFICAR QUE EL NOMBRE D'EXEMPLARS REBUTS I ELS SEUS CODIS IDENTIFICATIUS SÓN CORRECTES.

RECORDATORI DE LES NORMES D'ÚS DELS LLIBRES REUTILITZABLES

1. Mai no s'ha d'escriure o subratllar en aquests llibres. En tot cas, si es necessita subratllar s'ha de fer amb llapis per poder-ho esborrar abans de lliurar-los al centre a final de curs (en són excepció el Workbook d'anglès i l'Arbeitsbuch d'alemany; perquè aquests llibres són llibres d'un únic ús).

2. S'han de mantenir en les millors condicions possibles, lliures de plecs, talls o taques. Al final de curs, els membres de la Comissió en faran la revisió i poden descomptar de l'aportació els llibres que no compleixin els requisits aquí descrits.