PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 2016/17

Dins el termini oficial d'adhesió al Programa, que va acabar dia 7 d'octubre, el nostre centre ha arribat als 124 alumnes adherits. Aquesta xifra representa un 77,01% del total d'alumnat matriculat als tres primers cursos d'ESO, que són els cursos en què s'ha d'implantar el primer curs en què s'organitza. S'ha d'afegir, a les xifres dalt esmentades, que ja han vingut 5 alumnes més que s'hi adhereixen fora de termini, però que a final de curs faran augmentar la quantitat de llibres reutilitzables amb què comptarem per al proper curs. A més, actualment s'haurien de restar alumnes que ja són baixa del centre, cosa que faria superar el 80% d'adhesió al Programa.

L'Equip Directiu considera que aquestes xifres confirmen la necessitat d'implantació del Programa al centre i mirarà d'assolir la xifra més propera al 100% d'alumnat que sigui possible.

ACLARIMENT: L'alumnat que no va signar l'adhesió dins el termini que marcava la normativa, fins dia 7 d'octubre, pot adherir-se al programa si reuneix la resta de condicions un cop acabat el present curs: lliurant els llibres reutilitzables comprats i emprats el curs acadèmic actual, d'acord amb les normes d'ús establertes, i adjuntant còpia de la factura de compra d'aquests llibres.