Acabat el primer dia lectiu el nombre d'alumnat adherit ha assolit les xifres que detallam a continuació:

1r d'ESO: 46 alumnes adherits (de 47 matriculats) = 97,87%.

2n d'ESO: 49 alumnes adherits (de 58 matriculats) = 84,48%.

3r d'ESO: 42 alumnes adherits (de 47 matriculats) = 89,36%.

4t d'ESO: 41 alumnes adherits (de 48 matriculats) = 85,42%.

GLOBAL ESO: 178 alumnes adherits (de 200 matriculats) = 89%.

L'alumnat adherit s'ha trobat a l'aula el lot de llibres reciclables complet i un llistat en què apareix el codi identificatiu del llibre. IMPORTANT: L'alumnat i les famílies han de revisar que aquest llistat és correcte perquè les dades que hi figuren són les que tenim introduïdes al programa de Gestió GESTIB. Són precisament  aquestes les dades que farem servir a final de curs per identificar els exemplars prestats a inici de curs i valorar-ne l'estat d'utilització de cara al curs següent. Com que d'aquesta avaluació en poden sorgir penalitzacions econòmiques, és important VERIFICAR QUE EL NOMBRE D'EXEMPLARS REBUTS I ELS SEUS CODIS IDENTIFICATIUS SÓN CORRECTES.

RECORDATORI DE LES NORMES D'ÚS DELS LLIBRES REUTILITZABLES

1. Mai no s'ha d'escriure o subratllar en aquests llibres. En tot cas, si es necessita subratllar s'ha de fer amb llapis per poder-ho esborrar abans de lliurar-los al centre a final de curs (en són excepció el Workbook d'anglès i l'Arbeitsbuch d'alemany; perquè aquests llibres són llibres d'un únic ús).

2. S'han de mantenir en les millors condicions possibles, lliures de plecs, talls o taques. Al final de curs, els membres de la Comissió en faran la revisió i poden descomptar de l'aportació els llibres que no compleixin els requisits aquí descrits.

La llista d'alumnat adherit al Programa de Reutilització de Llibres per al curs 2017/18 la podeu consultar AQUÍ. (ACTUALITZADA el 11 de setembre)

 

L'ALUMNAT ADHERIT AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES JA TÉ ELS LLIBRES A LA SEVA AULA!!!

RECORDATORI: El termini per fer el pagament d'adhesió al programa al curs 2017/18 acaba DIJOUS 22 DE JUNY.

El full repartit a tot l'alumnat és AQUÍ. S'hi detallen les dades bancàries i les opcions de pagament. En cas de dubtes o altres qüestions sobre el pagament posau-vos en contacte amb el coordinador: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

ATENCIÓ: Tot l'alumnat adherit al Programa que aporta els llibres del curs 2016/17, ha de pagar 50€ per continuar dins el Programa. La quota de 170€ la paga l'alumnat nou al centre i que s'hi vol adherir o l'alumnat que aquest curs no s'hi va adherir i no aporta els llibres del curs 2016/17.

 

LLIBRES DE TEXT DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ CURS 2017/18

Aquí us podeu descarregar la llista de llibres de text del Programa, que inclou els quatre cursos d'ESO. LLISTA.

NOTA IMPORTANT: L'alumnat adherit al Programa de Reutilització rebrà al setembre un exemplar de cada llibre. Els Workbook i Arbeitsbuch d'Anglès i Alemany no s'hi inclouen a la llista perquè es va decidir de no considerar-los reutilitzables; tanmateix, els alumnes adherits NO ELS HAURAN DE COMPRAR. El Programa mirarà d'incloure'ls dins les despeses pròpies i, si no bastessin, ja s'informaria al setembre de la quantitat a aportar per pagar aquests llibres d'exercicis.

 

LLIBRES DE TEXT I LECTURA CURS 2017/18 DE TOTS ELS NIVELLS.

RECORDATORI: El Programa de Reutilització de Llibres abasta el curs 2017/18 TOTS els nivells d'ESO. Els estudis de Batxillerat i Formació Professional, en canvi, queden fora d'aquest Programa i, en cas de voler fer alguna mena d'intercanvi de llibres, hauran de ser les mateixes famílies que es posin d'acord per dur-lo a terme i segons les condicions que ells determinin. D'aquest tema se'n parlarà a la reunió amb els delegats de les famílies el proper dimecres 5 de juliol. La decisió que prenguin en aquella reunió també la publicarem aquí mateix.

 

 

PLEC INFORMATIU SOBRE EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC DE L'IES BIEL MARTÍ DE FERRERIES (iniciat el curs 2016/17)

Document aprovat per la Comissió del Programa de Reutilització de Llibres del Consell Escolar en reunió de dia 16/05/2017 (Acta 1/17 de 16/05/17). DOCUMENT ÍNTEGRE EN PDF

 1. INTRODUCCIÓ

  La preocupació pels temes que s’enumeren al següent punt com a objectius del Programa de Reutilització de Llibres, no són nous al nostre institut. De fet, els darrers anys ha estat l’AMPA qui s’ha fet càrrec de fomentar la conservació i reutilització del material didàctic, per tal d’estalviar recursos econòmics i materials a les famílies i educar-ne l’alumnat en la conservació i l’ús social d’aquests recursos.

  Amb tot i això, l’actual equip directiu, al seu projecte de direcció ja va establir que una de les metes a assolir a curt termini era implementar el Programa de Reutilització dins el marc de desenvolupament que ofereix la Conselleria d’Educació.

  El motiu que justificava aquest desig no era altre que aprofitar les aportacions econòmiques i logístiques que ofereix la Conselleria i implicar-hi el Claustre de professors a través de les gestions que hauria d’assumir el coordinador del Programa.

   

 2. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  a) Fomentar l’ús responsable dels llibres de text i del material didàctic per conservar-los en bon estat i possibilitar-ne la reutilització.

  b) Abaratir el cost dels llibres per a les famílies.

  c) Fomentar l’ús racional dels recursos.

  d) Optimitzar els recursos del centre.

 

 1. CONDICIONS D'ADHESIÓ AL PROGRAMA

  3.1. CURS 2016/17

  Aquest curs es va decidir d’iniciar el Programa tot seguint el model d’aplicació que descrivia l’Ordre de referència (Article 4.4 Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura de 24 d'abril de 2009 per la qual es regula la implantació del programa) que diu: “El primer curs d'implantació en un centre d'educació secundària obligatòria l'alumnat de primer, segon i tercer que s'adhereix al Programa a principi de curs ha d'aportar els llibres de text del curs corresponent.” D'aquesta manera, a final de curs, el centre disposarà d'un fons de llibres que, a partir del curs 2017/18, anirà deixant en prèstec als alumnes dels diversos cursos.

  També es va decidir que per tal d'implicar l'alumnat de 4t d'ESO i, vist que el centre hauria de comprar igualment els llibres d'aquest nivell per al segon any d'implantació del Programa, se'ls convidaria a seguir les normes de conservació dels llibres de reutilització i cedir-los al centre a final de curs, amb el pagament del 80% del seu valor si s'havien conservat en bon estat.

  Els dies 10 i 11 d'octubre de 2016 es va procedir a penjar, als panells d'informació de cada aula de referència dels tres primers nivells d'ESO, la informació següent: Llista d'alumnes adherits al Programa, Llista de llibres reutilitzables i Normes d'ús.

  Abans que acabi el període lectiu, l'alumnat d'ESO adherit al Programa haurà de dipositar els llibres a Secretaria i la Comissió del Programa se n'encarregarà de valorar l'estat d'aquests i determinar les penalitzacions corresponents en cas necessari.

  En cas que a algun alumne li quedin assignatures suspeses en què hagi d'emprar material del Programa, el consell escolar autoritza de prorrogar-li el préstec fins les dates dels exàmens de recuperació de setembre. Un cop realitzades les proves, en cas de promocionar al curs següent, ha de dispositar a Secretaria els llibres del curs anterior.

  3.2. CURS 2017/18

  Per al segon curs d'implantació del Programa s'estableixen les condicions següents:

  a) L'alumnat que s'incorpora per primer cop al Programa ha d'abonar la quantitat de 170€.

  b) L'alumnat que es va adherir el curs 2016/17 i ha dipositat a la Secretaria del centre tots els llibres reutilitzables del seu nivell en bones condicions d'ús, amb la corresponent factura justificativa d'haver-los adquirit aquest mateix curs, hauran d'abonar la quantitat de 50€ en dipòsit per rebre del centre els llibres reutilitables del curs 2017/18.

  Aquesta quantitat se li retornarà en acabar l'etapa d'ESO al centre, o abans si no l'acabés, sempre i quan hagi retornat els llibres que tingui en préstec d'acord amb les condicions fixades per la Comissió del Programa.

  c) A partir del tercer curs d'adhesió, l'alumnat que segueixi les normes de conservació del material reutilitzable, ja no haurà de fer cap més aportació econòmica.

  d) L'alumnat que presenti llibres que no es puguin considerar reutilitzables i no sigui possible esmenar-ne les condicions (esborrant subratllats o folrant el llibre, per exemple), n'haurà d'aportar un exemplar de nou al fons o pagar-ne el seu valor en efectiu.

  e) L'alumnat que el primer any d'adhesió presenti un llibre per reutilització sense la factura de compra corresponent, se li aplicarà una deducció del preu estimat del llibre d'acord amb les condicions d'ús que presenti.

  En els casos assenyalats en d) i e), les quantitats a pagar s'hi sumaran als 50€ de dipòsit a abonar per l'alumnat i, en aquests casos, la quantitat afegida no serà considerada dipòsit i no se li retornarà al final de l'etapa.

 1. INFORMACIÓ GENERAL DEL PROGRAMA

  4.1. CURS 2016/17

  En el moment de la redacció d’aquest Plec (16/05/17) per part de la Comissió del Programa, el nombre d’alumnat d’adherit, dels tres primers nivells de l’ESO, és el següent:

  - 130 alumnes de 158 matriculats (1r-3r d'ESO). Que representa un 82,27%.

 2. INFORMACIÓ ECONÒMICA

  El pressupost per l'any 2017 és el següent:

  Ingressos efectius i previstos:

  - Aportació de Conselleria per al curs 2016/17: 6.200€ (ja abonada al centre i que correspon als 124 alumnes adherits la data d'enviament de la documentació).

  - Previsió d'aportació alumnat que s'adhereix per primer cop al Programa el curs 2017/18: 7.820€ (sobre 46 alumnes, a 170€ i fiant que tothom s'hi adhereixi).

  - Previsió d'aportació alumnat que continua dins el Programa com a segon any el curs 2017/18: 6.500€ (130x50€).

  Despeses previstes:

  - Adquisició de llibres de text per compensar les diferències de matrícula per nivells: 11.108,63€ (la despesa principal serà la compra de tots els llibres de l'alumnat que previsiblement farà 4t d'ESO).