EOIES

http://www.eoiciutadella.com/eoies/

EOIES_-_Imatge_web.jpg

És un projecte destinat als alumnes  de 1r i 2n de batxillerat. En les seves hores habituals de classe d’idioma i amb els seus propis professors els alumnes poden ser avaluats segons les formes, criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI i amb la finalinat de obtenir-els seus títols oficials. Té caràcter voluntari per als centres educatius, públics i privats concertats, per al professorat implicat i per als alumnes. La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuita, però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents.

 

AVALUACIÓ

Els alumnes implicats en aquest programa seran avaluats atenent als nivells exigits en la EOI. Realitzaran les mateixes proves escrites, i a l’oral es farà amb un tribunal format per dos professors, un d’ells obligatòriament de l’EOI i l’altre d’un institut, que emetran una nota conjunta. Els professors de l’EOI de cada idioma elaboraran exàmens-prova que al llarg del curs, amb caràcter orientatiu, els professors col·laboradors faran fer als alumnes del programa. En les convocatòries de juny i setembre tindran lloc les proves escrites i orals amb qualificació efectiva. Les proves que donen lloc als títols oficials de l’EOI del idioma cursat (títol de Nivell Bàsic-2 , Intermedi-2 i Avançat-2) seran les proves elaborades per les Comissions d’Exàmens unificats d’EOI i tindran lloc el mateix dia i a la mateixa hora que a l’EOI en les convocatòries de juny i setembre. Per a aprovar s’aplicaran els mateixos criteris que en les EOI (per obtenir la qualitació global d’Apte, cal superar cada part de la prova amb un mínim del 60% i la suma total de totes les parts ha de superar el 60%).

 

  • Matrícula EOIES

  • Període d’inscripció: Del 23 de gener al 6 de febrer de 2017 (ambdós inclosos)

  • -  Documentació:
   o Full de matrícula emplenat

   o Fotocòpia del DNI
   o Foto de carnet
   o Justificant del pagament
   o Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si escau

  • -  Taxes:
   o Ordinària:22,19€

   o Família nombrosa general:11,10€

  • o Família nombrosa especial:Gratuït 

  • Dates dels Exàmens

  o Anglès Intermedi 1: de maig a les 16h ( a l’IES)

 1. o Anglès Intermedi 2: 22 de maig a les 16h (a l’EOI) 

El nostre centre s’ha adherit a aquest programa engegat per l’Escola Oficial d’Idiomes i que afecta els alumnes de1r i 2n de batxillerat en  anglès.

En les seves hores de classe d’idioma i amb els seus professors, els alumnes poden ser avaluats segons les formes, els criteris i els nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI a fi de poder obtenir els títols oficials corresponents.