Avui, 25 de juny, hem publicat la llista de llibres de text, lectura i material didàctic, al tauler d'anuncis del centre. Els podeu consultar aquí:

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r BAT

2n BAT

CFGM

NOTA IMPORTANT: L'alumnat d'ESO adherit al Programa de Reutilització de Llibres, trobarà a l'inici del curs escolar, dins la seva aula de referència, tots els llibres de reutilització (en podeu consultar la llista a una notícia anterior). D'aquestes llistes només li interessa el material didàctic. Sobre els llibres de lectura, ja en rebrà informació per part del professorat al setembre.

LLIBRES DE TEXT DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ CURS 2018/19

Aquí us podeu descarregar la llista de llibres de text del Programa, que inclou els quatre cursos d'ESO. LLISTA.

Són aquests els llibres que rebrà l'alumnat adherit al Programa a inici de curs (NOTA: També els workbook d'anglès i alemany, tot i que no surten a la llista perquè no són reutilitzables).

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I FULL DE PAGAMENT. Descarregau-vos el full AQUÍ. Aquest és el full que es reparteix a les famílies el dia de la reunió del mes de maig.
 

NOTA IMPORTANT: El Programa de Reutilització de Llibres només inclou els quatre cursos d'ESO. Els estudiants de la resta de nivells hauran d'esperar la publicació, en aquesta mateixa web, la relació de llibres de text i mirar de comprar-los o intercanviar-los pel seu compte. Publicarem la llista de llibres de Batxillerat, Cicle Formatiu i FPB dilluns 25 de juny.

La llista d'alumnat adherit al Programa de Reutilització de Llibres per al curs 2017/18 la podeu consultar AQUÍ. (ACTUALITZADA el 11 de setembre)

 

L'ALUMNAT ADHERIT AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES JA TÉ ELS LLIBRES A LA SEVA AULA!!!

Acabat el primer dia lectiu el nombre d'alumnat adherit ha assolit les xifres que detallam a continuació:

1r d'ESO: 46 alumnes adherits (de 47 matriculats) = 97,87%.

2n d'ESO: 49 alumnes adherits (de 58 matriculats) = 84,48%.

3r d'ESO: 42 alumnes adherits (de 47 matriculats) = 89,36%.

4t d'ESO: 41 alumnes adherits (de 48 matriculats) = 85,42%.

GLOBAL ESO: 178 alumnes adherits (de 200 matriculats) = 89%.

L'alumnat adherit s'ha trobat a l'aula el lot de llibres reciclables complet i un llistat en què apareix el codi identificatiu del llibre. IMPORTANT: L'alumnat i les famílies han de revisar que aquest llistat és correcte perquè les dades que hi figuren són les que tenim introduïdes al programa de Gestió GESTIB. Són precisament  aquestes les dades que farem servir a final de curs per identificar els exemplars prestats a inici de curs i valorar-ne l'estat d'utilització de cara al curs següent. Com que d'aquesta avaluació en poden sorgir penalitzacions econòmiques, és important VERIFICAR QUE EL NOMBRE D'EXEMPLARS REBUTS I ELS SEUS CODIS IDENTIFICATIUS SÓN CORRECTES.

RECORDATORI DE LES NORMES D'ÚS DELS LLIBRES REUTILITZABLES

1. Mai no s'ha d'escriure o subratllar en aquests llibres. En tot cas, si es necessita subratllar s'ha de fer amb llapis per poder-ho esborrar abans de lliurar-los al centre a final de curs (en són excepció el Workbook d'anglès i l'Arbeitsbuch d'alemany; perquè aquests llibres són llibres d'un únic ús).

2. S'han de mantenir en les millors condicions possibles, lliures de plecs, talls o taques. Al final de curs, els membres de la Comissió en faran la revisió i poden descomptar de l'aportació els llibres que no compleixin els requisits aquí descrits.

LLIBRES DE TEXT DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ CURS 2017/18

Aquí us podeu descarregar la llista de llibres de text del Programa, que inclou els quatre cursos d'ESO. LLISTA.

NOTA IMPORTANT: L'alumnat adherit al Programa de Reutilització rebrà al setembre un exemplar de cada llibre. Els Workbook i Arbeitsbuch d'Anglès i Alemany no s'hi inclouen a la llista perquè es va decidir de no considerar-los reutilitzables; tanmateix, els alumnes adherits NO ELS HAURAN DE COMPRAR. El Programa mirarà d'incloure'ls dins les despeses pròpies i, si no bastessin, ja s'informaria al setembre de la quantitat a aportar per pagar aquests llibres d'exercicis.

 

LLIBRES DE TEXT I LECTURA CURS 2017/18 DE TOTS ELS NIVELLS.

RECORDATORI: El Programa de Reutilització de Llibres abasta el curs 2017/18 TOTS els nivells d'ESO. Els estudis de Batxillerat i Formació Professional, en canvi, queden fora d'aquest Programa i, en cas de voler fer alguna mena d'intercanvi de llibres, hauran de ser les mateixes famílies que es posin d'acord per dur-lo a terme i segons les condicions que ells determinin. D'aquest tema se'n parlarà a la reunió amb els delegats de les famílies el proper dimecres 5 de juliol. La decisió que prenguin en aquella reunió també la publicarem aquí mateix.