LLIBRES DE TEXT DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ CURS 2020/21

Aquí us podeu descarregar la llista de llibres de text del Programa, que inclou els quatre cursos d'ESO. LLISTA.

Són aquests els llibres que rebrà l'alumnat adherit al Programa a inici de curs (NOTA: També els workbook d'anglès de 3r i 4t d'ESO i d'alemany, si n'és el cas, tot i que no surtin a la llista perquè no són reutilitzables).

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I FULL DE PAGAMENT. Descarregau-vos el full AQUÍ

Avui 29/06/19 hem publicat al tauler d'anuncis del centre la llista d'alumnat adherit al Programa de Reutilització de llibres per al curs 2020/21. Degut a la normativa de Protecció de Dades no podem publicar en aquesta pàgina la llista. L'alumnat que ja era dins el programa el curs passat, continua dins el programa i pel que fa a l'alumnat que farà 1r d'ESO el proper curs només hi figura qui ha fet el pagament o ha escrit al coordinador del programa indicant-li la seva intenció d'adherir-s'hi. IMPORTANT: Heu de pensar que la comanda i preparació dels llibres de text per al proper curs es fa el mes de juliol. Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

NOTA IMPORTANT: El Programa de Reutilització de Llibres només inclou els quatre cursos d'ESO. Els estudiants de la resta de nivells hauran d'esperar la publicació, en aquesta mateixa web, de la relació de llibres de text i mirar de comprar-los o intercanviar-los pel seu compte. Publicarem la llista de llibres de Batxillerat, Cicle Formatiu i FPB dijous 2 de juliol. ALERTA: Al Gestib famílies es poden consultar totes les llistes de llibres a l'opció del menú CENTRE > LLIBRES. Però atenció, aquelles llistes no seran vàlides fins dia 2 de juliol perquè encara s'hi introdueixen modificacions.

LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2020/21

Avui, 2 de juliol de 2020, publicam les llistes dels llibres de text i material didàctic de cada nivell educatiu així com l'ha redactat el professorat del centre. El format de cada document és el que ens genera el Gestib i, tot i que no ens agrada gens, és el que vos enllaçam. 

      ESO                BATXILLERAT
        1r ESO                1r Batxillerat (totes les modalitats)
2n ESO       2n Batxillerat (totes les modalitats)
3rESO        CFGM
4tESO         Els dos cursos

Pel que fa als estudis de FPB el professorat no ha fet cap indicació sobre el material a emprar.

Al Gestib famílies es poden consultar totes les llistes de llibres a l'opció del menú CENTRE > LLIBRES.

La llista d'alumnat adherit al Programa de Reutilització de Llibres per al curs 2017/18 la podeu consultar AQUÍ. (ACTUALITZADA el 11 de setembre)

 

L'ALUMNAT ADHERIT AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES JA TÉ ELS LLIBRES A LA SEVA AULA!!!

RECORDATORI: El termini per fer el pagament d'adhesió al programa al curs 2017/18 acaba DIJOUS 22 DE JUNY.

El full repartit a tot l'alumnat és AQUÍ. S'hi detallen les dades bancàries i les opcions de pagament. En cas de dubtes o altres qüestions sobre el pagament posau-vos en contacte amb el coordinador: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

ATENCIÓ: Tot l'alumnat adherit al Programa que aporta els llibres del curs 2016/17, ha de pagar 50€ per continuar dins el Programa. La quota de 170€ la paga l'alumnat nou al centre i que s'hi vol adherir o l'alumnat que aquest curs no s'hi va adherir i no aporta els llibres del curs 2016/17.

 

LLIBRES DE TEXT DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ CURS 2017/18

Aquí us podeu descarregar la llista de llibres de text del Programa, que inclou els quatre cursos d'ESO. LLISTA.

NOTA IMPORTANT: L'alumnat adherit al Programa de Reutilització rebrà al setembre un exemplar de cada llibre. Els Workbook i Arbeitsbuch d'Anglès i Alemany no s'hi inclouen a la llista perquè es va decidir de no considerar-los reutilitzables; tanmateix, els alumnes adherits NO ELS HAURAN DE COMPRAR. El Programa mirarà d'incloure'ls dins les despeses pròpies i, si no bastessin, ja s'informaria al setembre de la quantitat a aportar per pagar aquests llibres d'exercicis.

 

LLIBRES DE TEXT I LECTURA CURS 2017/18 DE TOTS ELS NIVELLS.

RECORDATORI: El Programa de Reutilització de Llibres abasta el curs 2017/18 TOTS els nivells d'ESO. Els estudis de Batxillerat i Formació Professional, en canvi, queden fora d'aquest Programa i, en cas de voler fer alguna mena d'intercanvi de llibres, hauran de ser les mateixes famílies que es posin d'acord per dur-lo a terme i segons les condicions que ells determinin. D'aquest tema se'n parlarà a la reunió amb els delegats de les famílies el proper dimecres 5 de juliol. La decisió que prenguin en aquella reunió també la publicarem aquí mateix.

 

 

PLEC INFORMATIU SOBRE EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC DE L'IES BIEL MARTÍ DE FERRERIES (iniciat el curs 2016/17)

Document aprovat per la Comissió del Programa de Reutilització de Llibres del Consell Escolar en reunió de dia 16/05/2017 (Acta 1/17 de 16/05/17). DOCUMENT ÍNTEGRE EN PDF

 1. INTRODUCCIÓ

  La preocupació pels temes que s’enumeren al següent punt com a objectius del Programa de Reutilització de Llibres, no són nous al nostre institut. De fet, els darrers anys ha estat l’AMPA qui s’ha fet càrrec de fomentar la conservació i reutilització del material didàctic, per tal d’estalviar recursos econòmics i materials a les famílies i educar-ne l’alumnat en la conservació i l’ús social d’aquests recursos.

  Amb tot i això, l’actual equip directiu, al seu projecte de direcció ja va establir que una de les metes a assolir a curt termini era implementar el Programa de Reutilització dins el marc de desenvolupament que ofereix la Conselleria d’Educació.

  El motiu que justificava aquest desig no era altre que aprofitar les aportacions econòmiques i logístiques que ofereix la Conselleria i implicar-hi el Claustre de professors a través de les gestions que hauria d’assumir el coordinador del Programa.

   

 2. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  a) Fomentar l’ús responsable dels llibres de text i del material didàctic per conservar-los en bon estat i possibilitar-ne la reutilització.

  b) Abaratir el cost dels llibres per a les famílies.

  c) Fomentar l’ús racional dels recursos.

  d) Optimitzar els recursos del centre.

 

 1. CONDICIONS D'ADHESIÓ AL PROGRAMA

  3.1. CURS 2016/17

  Aquest curs es va decidir d’iniciar el Programa tot seguint el model d’aplicació que descrivia l’Ordre de referència (Article 4.4 Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura de 24 d'abril de 2009 per la qual es regula la implantació del programa) que diu: “El primer curs d'implantació en un centre d'educació secundària obligatòria l'alumnat de primer, segon i tercer que s'adhereix al Programa a principi de curs ha d'aportar els llibres de text del curs corresponent.” D'aquesta manera, a final de curs, el centre disposarà d'un fons de llibres que, a partir del curs 2017/18, anirà deixant en prèstec als alumnes dels diversos cursos.

  També es va decidir que per tal d'implicar l'alumnat de 4t d'ESO i, vist que el centre hauria de comprar igualment els llibres d'aquest nivell per al segon any d'implantació del Programa, se'ls convidaria a seguir les normes de conservació dels llibres de reutilització i cedir-los al centre a final de curs, amb el pagament del 80% del seu valor si s'havien conservat en bon estat.

  Els dies 10 i 11 d'octubre de 2016 es va procedir a penjar, als panells d'informació de cada aula de referència dels tres primers nivells d'ESO, la informació següent: Llista d'alumnes adherits al Programa, Llista de llibres reutilitzables i Normes d'ús.

  Abans que acabi el període lectiu, l'alumnat d'ESO adherit al Programa haurà de dipositar els llibres a Secretaria i la Comissió del Programa se n'encarregarà de valorar l'estat d'aquests i determinar les penalitzacions corresponents en cas necessari.

  En cas que a algun alumne li quedin assignatures suspeses en què hagi d'emprar material del Programa, el consell escolar autoritza de prorrogar-li el préstec fins les dates dels exàmens de recuperació de setembre. Un cop realitzades les proves, en cas de promocionar al curs següent, ha de dispositar a Secretaria els llibres del curs anterior.

  3.2. CURS 2017/18

  Per al segon curs d'implantació del Programa s'estableixen les condicions següents:

  a) L'alumnat que s'incorpora per primer cop al Programa ha d'abonar la quantitat de 170€.

  b) L'alumnat que es va adherir el curs 2016/17 i ha dipositat a la Secretaria del centre tots els llibres reutilitzables del seu nivell en bones condicions d'ús, amb la corresponent factura justificativa d'haver-los adquirit aquest mateix curs, hauran d'abonar la quantitat de 50€ en dipòsit per rebre del centre els llibres reutilitables del curs 2017/18.

  Aquesta quantitat se li retornarà en acabar l'etapa d'ESO al centre, o abans si no l'acabés, sempre i quan hagi retornat els llibres que tingui en préstec d'acord amb les condicions fixades per la Comissió del Programa.

  c) A partir del tercer curs d'adhesió, l'alumnat que segueixi les normes de conservació del material reutilitzable, ja no haurà de fer cap més aportació econòmica.

  d) L'alumnat que presenti llibres que no es puguin considerar reutilitzables i no sigui possible esmenar-ne les condicions (esborrant subratllats o folrant el llibre, per exemple), n'haurà d'aportar un exemplar de nou al fons o pagar-ne el seu valor en efectiu.

  e) L'alumnat que el primer any d'adhesió presenti un llibre per reutilització sense la factura de compra corresponent, se li aplicarà una deducció del preu estimat del llibre d'acord amb les condicions d'ús que presenti.

  En els casos assenyalats en d) i e), les quantitats a pagar s'hi sumaran als 50€ de dipòsit a abonar per l'alumnat i, en aquests casos, la quantitat afegida no serà considerada dipòsit i no se li retornarà al final de l'etapa.

 1. INFORMACIÓ GENERAL DEL PROGRAMA

  4.1. CURS 2016/17

  En el moment de la redacció d’aquest Plec (16/05/17) per part de la Comissió del Programa, el nombre d’alumnat d’adherit, dels tres primers nivells de l’ESO, és el següent:

  - 130 alumnes de 158 matriculats (1r-3r d'ESO). Que representa un 82,27%.

 2. INFORMACIÓ ECONÒMICA

  El pressupost per l'any 2017 és el següent:

  Ingressos efectius i previstos:

  - Aportació de Conselleria per al curs 2016/17: 6.200€ (ja abonada al centre i que correspon als 124 alumnes adherits la data d'enviament de la documentació).

  - Previsió d'aportació alumnat que s'adhereix per primer cop al Programa el curs 2017/18: 7.820€ (sobre 46 alumnes, a 170€ i fiant que tothom s'hi adhereixi).

  - Previsió d'aportació alumnat que continua dins el Programa com a segon any el curs 2017/18: 6.500€ (130x50€).

  Despeses previstes:

  - Adquisició de llibres de text per compensar les diferències de matrícula per nivells: 11.108,63€ (la despesa principal serà la compra de tots els llibres de l'alumnat que previsiblement farà 4t d'ESO).