Imprimeix

MATERIAL PROVES ACCÉS A GM

on .

INFORMACIó DE L'HORARI I DESENVOLUPAMENT
DE LES PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA MAIG 2015

DILLUNS 11 DE MAIG
 • 16:00 h – 18:00h : Exercicis de llengua castellana i llengua catalana (part de comunicació).
 • 18.30 h – 19:30h : Exercici de la part social.

DIMARTS 12 DE MAIG
 • 16.00 h – 18:00h : Exercicis de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (part cientificotecnològica).

MATERIAL A PORTAR
 • Document identificatiu de l'aspirant (DNI o NIE)
 • Bolígraf blau o negre
 • Calculadora per la part cientificotecnològica, de tipus científic. No es permetran calculadores gràfiques o programables.

OBSERVACIONS
 • No es poden fer servir telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas de ser necessari haver d’usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors.

Formulari d'accés